-00-Houou-@KAGAMI / *N*GodBird Tail Ou@KAGAMI

Houou
*N*GodBird Tail Ou@KAGAMI

-00-Houou-Earrings B@KAGAMI
-00-Houou-Gag B@KAGAMI
-00-Houou-Hair accessory_L-B@KAGAMI
-00-Houou-Haori B@KAGAMI
-00-houou-KimonoM B@KAGAMI
-00-Houou-Fan B@KAGAMI
-00-Houou-Wingopen-B@KAGAMILOCATION:
KAGAMI 2017


L'Homme Magazine SL August 2017