-00-MaleKIMONO-Shizuka::@Japonica

Shizuka

-00-MaleKIMONO-Shizuka::JAPONICA

-00-Male KIMONO_with HAORI::Shirosumire


Decor

KOPFKINO - Chanoyu - Set@HARAJUKU Event


KOPFKINO - Chanoyu - Screen
KOPFKINO - Chanoyu - Table
KOPFKINO - Chanoyu - Tea Set
KOPFKINO - Chanoyu - Seat Cushion
KOPFKINO - Chanoyu - Candle Tray
KOPFKINO - Chanoyu - Teacup (attach for pose F2)

19, [[RH]] YUUKAKU -Tabakobon- (Tobacco tray)
9, [[RH]] YUUKAKU -Tousenkyou- (Game display)
[[RH]] CHOUBA -Tatami - REZ
[[RH]] CHOUBA -Hibachi-
Foxwood ~ The Artist ~ Sleepy Pooch